Karolina Umińska Gabinet Wsparcia i Rozwoju

Psycholog coach trener pomoc wsparcie
Nasze wspólne bezpieczeństwo

Procedury Bezpieczeństwa

w celu minimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2

Poniższe wytyczne odnoszą się do Gabinetu Wsparcia i Rozwoju na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Celem wdrażanych procedur jest:

1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa Psychologa i Klientów gabinetu.

2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia Psychologa oraz Klientów.

3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie gabinetu w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

I. Zapewnienie bezpieczeństwa Psychologa i Klientów gabinetu.

1. Ogranicza się do niezbędnego minimum ilość spotkań w gabinecie. Preferowany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

2. Spotkania są przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych odległości pomiędzy osobami (zalecane co najmniej 2 m między osobami).

3. Została przeprowadzona reorganizacja gabinetu, uwzględniająca możliwość dystansowania społecznego i rozdzielenia miejsc siedzących, zwłaszcza we wszystkich częściach wspólnych.

4. Dystans ten może być zmniejszony wtedy, gdy wymaga tego realizacja usługi i/lub stosowane są inne środki ochrony indywidualnej (maseczka, przyłbica, rękawiczki).

5. W pomieszczeniu umieszczone są płyny do dezynfekcji w celu odkażenia każdej dotykanej powierzchni po każdym Kliencie.

6. Rozłożono wizyty w czasie, aby zmniejszyć liczbę osób przebywających w poczekalni i w gabinecie w tym samym czasie.

7. W gabinecie może przebywać tylko Klient i Psycholog.

8. W dniu poprzedzającym planowaną wizytę, Psycholog kontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia wizyty.

9. Klient zostaje poinformowany o tym, że nie może przyjść na umówioną wizytę jeśli:

a) występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,

b) jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,

c) zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,

d) w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

10. Wytyczne dla Psychologa:

a) Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować stosownym preparatem.

b) Używać środków ochrony indywidualnej, w tym:

• maseczki ochronnej, a w razie konieczności także przyłbic lub gogli lub zastępczo innych rozwiązań spełniających funkcję ochrony oczu;

• rękawiczek jednorazowych.

c) Jeżeli wymaga tego specyfika usługi, można zrezygnować z części powyższych elementów, postępując przy tym zgodnie z praktyką bezpieczeństwa:

• Regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, (zaleca się, aby instrukcję mycia rąk powiesić przy umywalce), dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

• Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

• Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

• Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak włączniki świateł , itp.

• Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

• Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

II. Zapewnienie bezpieczeństwa w gabinecie.

1. Umawianie wizyt następuje zdalnie. Przyjmowanie klientów następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych: telefon, e-mail, rezerwacje online.

2. Poczekalnia jest wyłączona z użytku.

3. W widocznym miejscu zostały umieszczone informacje o przyjętych środkach ochrony i procedurach, tak, aby klient mógł się z nimi zapoznać przed wejściem do gabinetu.

4. Klient musi być bezwzględnie zdrowy. W przypadku gdy Klient lub Rodzic/Opiekun prawny bądź dziecko mają objawy infekcji (katar, kaszel, gorączka, bóle mięśni, biegunka, bóle brzucha itp.), są zobowiązani do odwołania wizyty. Powiadomienie Psychologa z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem nie wiąże się z żadnymi opłatami.

5. Klient wchodzi do obiektu i do gabinetu punktualnie na umówione spotkanie o określonej godzinie. W przypadku niepełnoletniego Klienta, rodzice zgłaszają się na wizytę punktualnie o określonej godzinie i odbierają dziecko także w umówionym czasie.

6. Klient przychodzi do gabinetu bez osób towarzyszących. W przypadku niepełnoletniego Klienta, w gabinecie chwilowo mogą przebywać też rodzice/ prawni opiekunowie w celach konsultacyjnych. Po konsultacji proszeni są o opuszczenie przestrzeni gabinetu i oczekiwanie na dziecko poza obiektem.

7. Klienci mają zapewnione środki  do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne) przy wejściu i przy wyjściu. Klient powinien zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki jednorazowe.

8. Klient proszony jest o noszenie osłony nosa i ust oraz rękawic ochronnych na terenie obiektu, szczególnie we wspólnej przestrzeni – w poczekalni i toalecie.

9. Możliwy jest zakup maski jednorazowej u Psychologa.

10. Bezpośrednio przed rozpoczęciem spotkania pełnoletni Klient lub Rodzic/Opiekun prawny wypełnia OŚWIADCZENIE.
Psycholog nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Kliencie.

11. W przypadku występowania objawów infekcji (gorączka, kaszel, wysypka, uczucie duszności, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe), na podstawie informacji, zasadna jest odmowa realizacji spotkania. Psycholog powiadomi o zaistniałej sytuacji telefonicznie Inspekcję Sanitarną i postępuje wówczas według wytycznych- Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem.

12. Psycholog decyduje, czy noszenie osłony nosa i ust oraz rękawic ochronnych obowiązuje podczas całego spotkania/sesji w gabinecie.

13. Właściciel obiektu wywiesił w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.

14. Wystrój gabinetu został ograniczony do minimum. Pozostawiono, w miarę możliwości,
jak największą ilość powierzchni możliwych i szybkich do zdezynfekowania.

15. Zostanie zapewnione, w miarę możliwości, wietrzenie nieklimatyzowanych pomieszczeń.

16. Rezygnuje się z serwowania napojów i przekąsek.

17. Zostanie umieszczony komunikat o przyjętych metodach pracy i środkach ochrony na internetowej stronie gabinetu, w mediach społecznościowych, w aplikacjach mobilnych

III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem Psychologa.

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u Psychologa, nie przychodzi do pracy, pozostaje w domu i kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje, że może być zakażony koronawirusem.

2. Psycholog niezwłocznie kontaktuje się z Klientem i odwołuje wizytę.

3. Psycholog jest zobligowany do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

IV. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/Klienta zakażenia koronawirusem.

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren gabinetu. Zostanie poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

2. Zgłoszenie incydentu do właściciela obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

3. Ustalenie listy pracowników oraz Klientów (terminarz wizyt wraz z danymi kontaktowymi klientów do usługi będzie przechowywany w miejscy niedostępnym dla osób postronnych przez okres 30 dni od dnia usługi) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Social media

Bądź na bieżąco z moimi działaniami oraz pomysłami
i obserwuj mnie na portalach społecznościowych.

"Spotkanie dwóch osobowości przypomina kontakt dwóch substancji chemicznych: jeżeli nastąpi jakakolwiek reakcja, obie ulegają zmianie."

C.G.Jung