Karolina Umińska Gabinet Wsparcia i Rozwoju

Psycholog coach trener pomoc wsparcie

wyniki zabawy

W ubiegłym tygodniu ogłosiłam z okazji International Coaching Week
konkurs „Coaching dla Ciebie”.

Nadszedł czas na ogłoszenie wyników naszej zabawy!

Komisja Konkursowa (w składzie: Przewodnicząca: Karolina Umińska oraz Członkowie dosłownie nadzwyczajni 🙂 Ania i Tomek) wybrała jedną osobę wśród uczestników zgłaszających się do zabawy i spełniających warunki.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję za udział i wspólną zabawę.
Zapraszam serdecznie do współpracy.

Z wielką przyjemnością i satysfakcją ogłaszam, że sesje coachingowe wygrała p. Klaudia, z którą będę w kontakcie.
Gratulacje!!!

Regulamin
konkursu
"Coaching dla Ciebie"

Wygraj cykl indywidualnych sesji coachingowych!

 

 

 

By Karolina Umińska

REGULAMIN KONKURSU

COACHING dla Ciebie”

ORGANIZATOR:

Karolina Umińska – psycholog Coach Trener

Gabinet Wsparcia i Rozwoju

§ 1 NAZWA KONKURSU

Zapraszam Cię do uczestnictwa w konkursie pod nazwą „COACHING DLA Ciebie”

§ 2

MIEJSCE/OBSZAR PRZEPROWADZANIA KONKURSU

Konkurs pod nazwą „COACHING DLA Ciebie” organizowany jest na terytorium Polski.

§ 3

CEL PRZEPROWADZANIA KONKURSU

Głównym celem konkursu pod nazwą „COACHING DLA Ciebie” jest popularyzacja usług konsultacyjno – coachingowych oraz pomoc w kształtowaniu dobrych nawyków oraz pobudzanie do rozwoju i działania.

§ 4

OKRES TRWANIA I SPOSÓB OGŁOSZENIA KONKURSU

1. Konkurs ogłaszany jest na stronie www.karolinauminska.pl oraz na stronach i grupach Facebooka poprzez posty konkursowe i grafiki.

2. Konkurs rozpoczyna się od dnia 19.05.2020 r. i trwa do dnia 22.05.2020 r. do godziny 23:59:59

3. Podany okres trwania konkursu nie obejmuje daty jego rozstrzygnięcia.

§ 5

OSOBY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Konkurs pod nazwą „COACHING DLA Ciebie” przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

2. W konkursie mogą brać udział osoby, które w czasie trwania konkursu polubią Fanpage www.Facebook.com/KarolinaUminskaCoach, napiszą swoje imię w komentarzu i udostępnią post konkursowy na swojej tablicy publicznej.

§ 6

WARUNKI I PROCEDURA PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

1. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i stosować się do zasad w nim określonych.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

  • polubienie fanpage www.facebook.com/KarolinaUminskaCoach
  • Udostępnienie grafiki konkursowej publicznie na swojej tablicy.
  • Napisanie w komentarzu pod zdjęciem konkursowym – swojego imienia i pierwszej litery nazwiska.

3. Napisanie swojego imienia i pierwszej litery nazwiska jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu, akceptacją regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.

4. Nie ponoszę odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

§ 7

NAGRODY

1. W konkursie przewidziana jest 1 nagroda główna.

2. Nagroda główna to pakiet rozwojowy zawierający 2 indywidualne sesje coachingowe o długości 60 min. realizowane online poprzez uzgodniony komunikator.

3. Sesje coachingowe przeprowadzane są przez Karolinę Umińską.

§ 8

TERMIN I SPOSÓB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27.05.2020 roku.

2. Spośród nadesłanych komentarzy zostanie wyłoniony jeden i otrzyma nagrodę główną.

3. Wyboru dokona komisja składająca się z trzech członków – Karoliny Umińskiej i jej dwójki dzieci.

4. Komisja w składzie Karolina Umińska wraz z członkami rodziny będzie wybierać z nadesłanych przez uczestników komentarzy jedną osobę.

5. Decyzja o wyborze zwycięzcy i przyznaniu nagrody, jest ostateczna i wiążąca dla uczestników.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

§ 9

SPOSÓB PUBLIKACJI WYNIKÓW I POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

1. Wylosowany uczestnik zostanie poinformowany o wygranej za pomocą korespondencji elektronicznej lub Facebooka. Wynik konkursu zostanie ogłoszony także na stronie internetowej www.karolinauminska.pl .

2. Pozostali uczestnicy konkursu o jego rozstrzygnięciu zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Fanpage www.facebook.com/KarolinaUminskaCoach .

§ 10

SPOSÓB REALIZACJI NAGRODY

1. Termin sesji coachingowych będzie ustalony ze zwycięzcą indywidualnie- telefonicznie lub mailowo- w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

§ 11

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wraz z przystąpieniem do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora do celów konkursowych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania.

2. Dane osobowe uczestników konkursu będą gromadzone oraz przetwarzane przez organizatora dla celów niniejszego konkursu i służyć będą do komunikacji organizatora z uczestnikami. Po zakończeniu konkursu i zrealizowaniu sesji coachingowych, będących nagrodą dla zwycięzców konkursu, wszystkie zebrane dane osobowe uczestników zostaną zniszczone i nie będą gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim.

3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię i pierwszą literę nazwiska, numer telefonu, adres e-mail.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).

5. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza pełną akceptację wszystkich postanowień regulaminu niniejszego konkursu.

§ 12 POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Niniejszy Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.karolinauminska.pl .

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu oraz zawieszenia, zakończenia, albo przerwania konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomienia uczestników.

4. Uprawnienia nabyte przez uczestników nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez pisemnej zgody organizatora.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.05.2020 r.

Pozdrawiam Cię serdecznie

Karolina Umińska